سیمای طبیعی و فلورستیک منطقه ترکمن صحرا

نویسنده

چکیده

برخی ویژگیهای فیزونومیک منطقه ترکمن صحرا‘ در استان گرگان‘ مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر موقعیت جغرافیایی و اقلیمی منطقه‘ منابع طبیعی قابل تجدید‘ یعنی جنگلها و مراتع ‘ نیز در این مقاله بررسی شده اند. همچنین گیاهان منطقه به منظور پی بردن به فلور آن جمع آوری شدند و 324 نمونه گیاهی نامگذاری گردید. جامعه گیاهی اصلی ‹‹گون – درمنه›› تشخیص داده شد‘ و مطالعات دقیقتر نشان داد 6 تیپ جوامع گیاهی دیگر ممکن است با جامعه اصلی همراه باشند. بعضی از درختان و درختچه های مهم منطقه به جنسهای زیر تعلق دارند: افرا‘ داغداغان‘ شیرخشت‘ زالزالک‘ افدارا‘ ارس‘ توت‘ پسته‘ پده‘ جغجغه ‘ انار‘ بلوط‘ نسترن‘ گز‘ آزاد ‘ و غیره. مهمترین جنسهای بوته ای و ارتفاع پسند منطقه عبارتند از : گون‘ چوبک ‘ کلاه ‘میرحسن و اسپرس.