علف های هرز مزارع زعفران v

نویسنده

چکیده

یک تعریف ساده برای علف های هرز عبارت است از ‹‹هرگیاهی که بطور ناخواسته بروید و ایجاد مزاحمت نماید››. با این وجود علف های هرز مشخصاتی دارند که آنها را از سایر گیاهان متمایز می سازد:
1- رقابت در اخذ آب و مواد غذایی و ...
2- مقاومت به دفع یا براندازی
3- مضر برای انسان یا دام یا هردو
4- ایجاد منظره ناپسند و تولید مزاحمت
5- میزبان آفات و بیماری ها و ...