مسائل فلور ایران

نویسنده

چکیده

تاریخچه شناخت گیاهان در جهان و اهمیت گیاهان در سیرتمدنها‘ تکامل دانش گیاه شناختی کاربردی و اشاره به وضع گیاهشناسی در تمدنهای قدیمی جهان و ایران‘ وضع پوشش گیاهی ایران‘ آغاز گیاه شناسی نوین در ایران و گیاه شناسان ایران و اهمیت آثار آنها. فلورهائی که تا کنون در ایران نوشته شده است.
نقش دانشگاه تهران در تربیت گیاه شناسان‘ اهمیت گیاه شناسی علمی در حفظ منابع تجدید شونده‘ کشاورزی‘ دامداری‘ حفظ جنگل و مراتع و پوشش گیاهی. کمبودهایی که فعلاً در مسایل بنیادی کشاورزی از نظر علمی وجود دارد. اهمیت هرباریومها در شناسائی توان طبیعی. گزارشی از چگونگی و علل ایجاد هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران‘ معرفی توانائی فعلی و آینده این هرباریوم در ایجاد مرکز اطلاعات گیاهشناسی ایران و همکاریهائی را که این هرباریوم می تواند در ایجاد و تشکیل هرباریومهای دانشگاههای سراسر ایران داشته باشد.