تخمین ریزشهای جوی در محدوده دشت کویر و مسیله

نویسنده

چکیده

ایران به پنج حوزه آبریز اصلی و تعدادی حوزه های فرعی تقسیم می شود که حوزه آبریز مرکزی بزرگترین آنها می باشد. حوزه آبریز مرکزی خود نیز به چند حوزه فرعی تقسیم می گردد که حوزه فرعی دشت کویر و مسیله یکی از این حوزه های فرعی محسوب می شود. این حوزه بوسیله ارتفاعات در چهار جهت اصلی جغرافیایی محصور گردیده است.
حوزه دشت کویر و مسیله از چهار چاله عمده‘ دشت کویر‘ حوض سلطان ‘ حوزه مره و دریای نمک تشکیل شده است. اطراف این چاله ها را بیابانها و ریگهای بزرگی احاطه نموده اند. در این ناحیه در مکانهای مناسب اجتماعات انسانی از زمانهای دور بوجود آمده است‘ که اساسی ترین عامل جغرافیائی در تشکیل این اجتماعات انسانی و در نهایت رویشهای گیاهی‘ آب است. قسمتی از آبهای این ناحیه را ریزشهای جوی تشکیل می دهند. متأسفانه بعلت عدم وجود ایستگاهی هواشناسی و یا باران سنجی اطلاعات اندکی از میزان ریزشهای جوی در این ناحیه در دسترس می باشد. این عدم آگاهی پژوهشهای جغرافیایی و برخی دیگر از پژوهشهای علمی را با مشکل مواجه می سازد.
در این مقاله با استفاده از شیوه های آماری بوسیله رگرسیونهای چند جانبه سعی گردیده میزان ریزشهای جوی را با توجه به عوامل جغرافیایی ارتفاع‘ عرض جغرافیایی وطول جغرافیایی تخمین زده و زمینه ی نسبتاً مناسبی برای مطالعات زیستی و برنامه ریزیهای ناحیه برای مکانهائی که از مقدار باران آنها اطلاع صحیحی در دست نیست فراهم آید.