هرباریوم ایستگاه پژوهشی سمنان

نویسندگان

چکیده

هرباریوم ایستگاه پژوهشی سمنان (دانشگاه تهران‘ مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران) شامل 425 گونه گیاهی است که این گونه ها در 62 خانواده و 270 جنس قرار دارند.
هرباریوم مجموعاً شامل 1500 نمونه گیاهی است که طی انجام 2 طرح مطالعاتی به نامهای طرح مطالعه اکولوژیک (اجرای سال 62-61) و طرح فیتوشیمی گیاهان داروئی (اجرا سال 66-65) جمع آوری شده ‘ وشناسایی آنها توسط گیاهشناسان همکار این طرحها بوده است.
اطلاعات جامع در مورد هرباریوم ایستگاه پژوهشی سمنان در نشریه شماره 25 تحت عنوان رستنی های استان سمنان ‹‹گزارشی از هرباریوم ایستگاه پژوهی سمنان›› از انتشارات مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی دانشگاه تهران موجود است.