نمونه های تایپ دکتر پارسا

نویسنده

چکیده

استاد دکتر احمد پارسا از سال 1312 به امر جمع آوری گیاهان ایران همت گماشته اند و در سال 1324 هرباریومی را در موزه علوم طبیعی ایران تاسیس می نمایند. این موزه در سال 1333 به دانشکده علوم دانشگاه تهران انتقال می یابد و گیاهان هرباریوم بعداً به موسسه تحقیقات مناطق خشک و در سال 1340 به دانشکده داروسازی انتقال می یابند.
استاد پارسا با استفاده از گیاهان جمع آوری شده ده جلد فلور ایران را انتشار داده اند که در این مجموعه تعدادی گونه های جدید که شخصاً نام علمی بر آنها نهاده اند را معرفی می نمایند. برای نامگذاری این گونه ها استاد علاوه بر استفاده از نامهای جغرافیائی‘ خصوصیات گیاهی‘ نامهای محلی از اساسی خانواده و اقوام و همچنین اسامی همکارانشان استفاده نموده اند.
درحال حاضر تنها 75 گونه از این گونه ها همراه با سایر نمونه های جمع آوری شده توسط ایشان و همکارانشان در هرباریوم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران نگاهداری می شوند و از سرنوشت سایر نمونه ها اطلاع دقیقی در دست نیست.