بررسی آنتوسیانین های موجود در میوه آلبالو‘ زغال اخته و زرشک جهت تهیه رنگهای خوراکی

نویسندگان

چکیده

رنگ میوه آلبالو Prunus cerasus L. و زغال اخته Cornus mas و زرشک آبی Berberis integerrima بعد از استخراج و خالص سازی مورد تجزیه شیمیائی قرار گرفت و آنتوسیانیدین های مختلف موجود در آنها با استفاده از طیف ماوراء بنفش و مقایسه آن با شاهد شناسائی گردید.
آنتوسیانیدین های میوه آلبالوی ایران عبارت از پتونیدین‘ پلارگونیدین و یک ماده دیگر که برای شناسایی تحت بررسی بیشتر قرار دارد می باشد.
میوه زغال اخته حاوی آنتوسیانیدین های پلارگونیدین ‘ پتونیدین و دلفنیدین به نسبت های مختلف است و در میوه زرشک آبی آنتوسیانیدین های دلفنیدین‘ پتونیدین و پئونیدین و دو جسم در دست بررسی وجود دارد.
منظور از این آزمایشها تهیه مواد رنگی از منابع گیاهی ایران واستفاده از آنها بجای رنگهای سنتتیک متداول می باشد که در این جهت بررسی هائی از لحاظ وضع پراکنش و وفورگیاهان مذکور نیز در دست انجام است.