معرفی سه گیاه صنعتی از شمال خراسان

نویسنده

چکیده

قبل از رایج شدن رنگ های شیمیائی در صنعت رنگرزی و حتی بعد از آن در شمال خراسان علاوه بر مواد گیاهی غیر بومی مانند روناس و غیره از منابع گیاهی بومی نیز جهت رنگ آمیزی پشم و نخ در صنعت فرش بافی و گلیم بافی استفاده فراوان می شد. با توجه به شناخت قبلی این مواد و در خلال همکاری با طرح جمع آوری و نامگذاری گیاهان استان خراسان‘ در جهت یافتن و شناسائی گیاهان مربوطه اقدام گردید که بخشی از نتایج حاصله بشرح ذیل ارائه می شود.