ترکیبات جدید از کمپوزیته های ایران

نویسندگان

چکیده

از چند سال قبل تصمیم گرفتیم تمام نیروهای خود را بمنظور استخراج و تعیین ساختمان مولکولی مواد طبیعی موجود در گیاهان خانواده کمپوزیته یکی از خانواده های بزرگ گیاهی کشورمان‘ با رویش بیش از یکهزار گونه بکار گیریم. این خانواده مملو از دسته های مختلف مواد طبیعی بخصوص ترپنوئیدها می باشد.
از گونه های مختلف این خانواده ترکیبات جدید متعددی استخراج و تعیین ساختمان نمودیم که بعضی از آنها اثرات بیولوژیکی جالبی از خود نشان می دهند. علاوه بر این از نقطه نظر ‹‹ کموتاکسونومی›› نکات جالبی بطور وضوح دیده می شوند. هنوز بهترین متد برای تعیین ساختمان مولکولی می توان متدهای اسپکتروسکوپی بخصوص H – NMR را بشمار برد.