تغییرات رشدی ادنوزین تری فسفاتازهای چشم در موشهای بزرگ شده در تاریکی و ورشنائی

نویسنده

چکیده

بمنظور تعیین اثر نورد در رشد بیوشیمیایی چشم دو دسته موش از روز تولد بترتیب در شرایط تاریکی مطلق و 12 ساعت روشنایی تاریکی نگاهداشته شدند. در روزهای دهم‘ در روزهای دهم‘ بیست و پنجم و چهلم بعد از تولد فعالیت آنزیمهای Mg – ATPase و Na – K – ATPas چشم در این موشها اندازه گیری شد. علت انتخاب ATPaseها اهمیت زیاد این آنزیمها مخصوصاً Na – K – ATPase در فعالیتهای فیزیولوژیکی شبکیه چشم مانند پمپ سدیم و فعالیت سینا پسها بود.
نتیجه تحقیقات نشان داد که اولاً فعالیت Na – K – ATPase در روز دهم ناچیز است و در طی دو هفته بعد ظاهر شده نزدیک دو تا سه برابر می گردد. ولی فعالیت Mg – ATPase در روز دهم نسبتاً زیاد است و تغییرات آن در یکماه بعد زیاد چشمگیر نیست. از آنجا که Na – K – ATPase از آنزیمهای متشکله سیناپسها و سایر اجزاء غشائی بافت عصبی می باشد و از آنجا که در چشم فعالیت این آنزیم محدود به شبکیه چشم می باشد‘ رشد سریع این آنزیم بعد از 10 روز اول زندگی در موش موید رشد سریع دندریتها و تشکیل شبکیه های سیناپسی می باشد. محققان دیگر نشان داده اند که نمو ساختمانی و پیدایش فعالیتهای الکتریکی شبکیه نیز در روزهای آخر هفته دوم و اوائل هفته سوم صورت می گیرد که اتفاقاً مصادف است با باز شدن چشم حیوان.
از سوی دیگر مشاهده شد که موشهائی که در تاریکی رشد کردند بجز روز دهم در ATPaseها بطور محسوسی فعالیت کمتری نشان دادند. این اثر بازدارندگی تاریکی در مورد Na – K – ATPase بسیار شدیدتر بود چون فعالیت این آنزیم در موشهای محروم از نور در روز 40 تقریباً 35% کمتر از موشهای برخوردار از نور بود.
بنابراین نور برای رشد بیوشیمیائی شبکیه چشم مفید و لازم می باشد. همچنین سایر محققان نشان داده اند که در حیوانات محروم از نور تغییرات رشدی الکترورتینوگرام عقب می ماند و چون Na – K – ATPase اهمیت حیاتی برای فعالیتهای الکتریکی بافت عصبی دارد بنابراین نتایج حاصل از این تحقیق درتآیید محققان دیگر می باشد.
هنگامیکه یک دسته از موشهای محروم از نور در روز 25 به شرایط روشنایی منتقل شدند‘ اندازه گیری فعالیت Na – K – ATPase نشان داد که بهبود محسوسی در عقب ماندگی رشدی آنزیم حاصل شده است این نتیجه تنها اثر لازم و محرکه نور را در رشد این آنزیم چشم تأکید می کند بلکه نشان می دهد که عقب ماندگی رشد آنزیم در صورت وجود محیط تحریک کننده جبران پذیر است.
بطورکلی این تحقیق نشان می دهد که نور در رشد عناصر و عوامل بیوشیمیائی چشم رل عمده ای را بازی می کند.