دوره و شماره: دوره 4، شماره 0 - شماره پیاپی 1409، مهر 1350 
رشد و نمو برک در گیاه گندم

دکتر فریدون دیده ور؛ ا.مایزر؛ ل.واتسون