مدل ریاضی زلزله و مقایسه آن با تکتونیک

نویسنده

چکیده

بکمک مدل ریاضی نیروهای بوجود آورنده زلزله برای 106 زلزله محاسبه شده اند و چگونگی قرار گرفتن این نیروها با وضع تکتونیکی منطقه مورد نظر مقایسه گردید و نتایج زیر بدست آمد:
امتداد بردارهای نیرو بسمت کانون زلزله بابرشهای سطحی زاویه حدود 45 درجه می سازند و اغلب دارای زاویه میل کمتر از30 درجه می باشند.
امتداد بردارهای نیرو بسمت کانون زلزله عمود بر چین خوردگی سلسله جبال می باشند و این بردارها در راستای شمال شرق – جنوب غرب قرار دارند.
راستای بردارهای نیرو بسمت خارج کانون زلزله برای منطقه کرمانشاه تا مشهد و شمال غربی در امتداد سلسله جبال قرار دارند‘ در حالیکه راستای بردارهای نیرو صفر برای منطقه شمال شرقی در امتداد سلسله جبال قرار می گیرند.
مدل ریاضی با وضع تکتونیکی مطابقت دارد.