مطالعه آماری درباره وضعیت زلزله خیزی مناطق مختلف فلات ایران

نویسنده

چکیده

بر اساس حدود هزار و پانصد زلزله که در سالهای 1900 تا 1970 در فلات ایران اتفاق افتاد‘ طول و عرض جغرافیایی ‘ عمق و شدت آنها از طریق علمی محاسبه شده است. یک مطالعه آماری درباره هر یک از منطقه های مختلف فلات ایران انجام گردید. این مطالعه نشان می دهد که هر هشت ماه یکبار حداقل یک زلزله با شدت مطلق بزرگتر از پنج و هر سه سال یکبار حداقل یک زلزله با شدت مطلق بزرگتر از شش و هر بیست سال یکبار حداقل یک زلزله با شدت مطلق بزرگتر از هفت در فلات ایران می توان انتظار داشت.
برای اطلاع از وضعیت زلزله خیزی هر منطقه از فلات ایران می توان به نقشه ای که در متن انگیسی این مقاله در همین شماره آمده است و به تابلوی شماره 2 که مدت زمان لازم برای وقوع حداقل یک زلزله از هر نوع را در هر یک از مناطق 25 گانه فلات ایران بطور جداگانه روشن می کند رجوع نمود.
بطوریکه د رتابلوی شماره 2 دیده می شود احتمال وقوع یک زلزله با شدت مطلق بزرگتر از پنج هر هشت سال یکبار در منطقه های عشق آباد – شاهرود – همدان – دزفول – سعید آباد و شیراز (حدود طو ل وعرض جغرافیایی هر منطقه در تابلوی شماره 2 قید شده است ) از 95 درصد بیشتر است. بر اساس همین مطالعه برای تقریباً هیچ یک از منطقه های مختلف ایران احتمال وقوع یک زلزله با شدت مطلق بزرگتر از 5 در مدت دو سال از 5 درصد کمتر نیست.