کاربر روش خاص ((گاوس – فوگلر))در تعدیل شبکه های گرانی و تعیین خطای اختلاف گرانی بین دو نقطه غیر مشخص از شبکه

نویسنده

چکیده

روش خاص تعدیلی که در این مقال مورد بحث قرار می گیرد روش ‹‹تعدیل مرحله گاوس فوگلر›› است که از لحاظ سادگی در اغلب شبکه های ترازیابی بکار رفته و نگارنده آنرا در مورد شبکه درجه دوم جاذبه ایران (قسمت اول ذربایجان) مورد آزمایش قرار داده است.
در این مقاله ضمن توضیح کاربرد این نوع تعدیل تحقیقی در مورد تعیین خطای اختلاف گرانی بین دو نقطه غیر مشخص از چنین شبکه هایی نیز بعمل آمده است.