درباره فرمول باز برای توابع موجی هیپرژئومتریک ورادیال

نویسندگان

چکیده

دو فرمول بازشده برای توابع فریه (Feriet) و کامپ (Kampe) ارزش یابی شده است با استفاده از خواص اورتوگونال بسل (Bessel) چند مورد جالب همراه با کاربرد یکی از آن ها در توابع موجی رادیال برای اتم های شبه هیدروژن نیز مورد بحث قرار گرفته شده است.