تولید بیو پلیمر پلولان توسط شبه مخمرAureobasidium pullulans و بهینه سازی آن

نویسندگان

چکیده

Aureobasidium pullulans به صورت یک مخمر سیاه در آسکومیست ها راسته دوتییدال ها طبقه بندی می‌گردد. در این تحقیق ابتدا سویه های مختلفی از pullulans A. از طبیعت جدا شد و بهترین سویه (سویه 51) برای بهینه‌سازی تولید پلولان انتخاب شد. مقدار پلولان اندازه‌گیری و با آنزیم پلولاناز
(E.C.3.2.1.41)درجه خلوص آن نیز تعین گردید. در بهینه‌سازی منبع کربن دو منبع گلوکز و سوکروز بررسی شدند و سوکروز که تولید بهتری داشت
(g/l 40) به عنوان منبع کربن انتخاب گردید. سپس با درصد های مختلف سوکروز راندمان تولید بررسی و مقدار 5% به عنوان بهترین درصد قندی انتخاب شد. بعد از این مراحل، منبع ازت با سه نوع عصاره مخمر، سولفات آمونیوم و نیترات سـدیم به طور جداگانه بهینه‌سازی شدند. سپس هوادهی با دورهای120،180و200 دور در دقیقه (rpm)، 9- 4= pH و دماهای C ? 25، 28 و 32 نیز برای بدست آوردن به ترتیب بهترین دور هوادهی، pH و دما مورد مطالعه قرارگرفتند که به ترتیب rpm 180، 5/7 وC ? 28 بهترین‌های این عوامل بودند. از این سویه دراین شـرایط بهینه بعد از 5 روز g/l48 پلولان تولیـد شد.

کلیدواژه‌ها