بررسی نقش رخساره ها و نوع تخلخل در کنترل کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه دزفول شمالی، دشت آبادان

نویسندگان

چکیده

بررسی دقیق ارتباط عناصر زمین شناسی و پارامترهای به منظور، مخزن ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه دزفول شمالی، با استفاده از داده های پتروگرافی، پتروفیزیکی و نتایج آزمایشات مغزه مورد بررسی قرار گرفت. مقاطع نازک میکروسکوپی تهیه شده از مغزه و خرده سنگ از دیدگاه بافت رسوبی و عملکرد فرآیند های دیاژنزی به دقت مورد مطالعه قرار گرفتند که منجر به تشخیص10 میکروفاسیس گردید. میکروفاسیسهای ایلام بالایی متنوع و غالبا دانه پشتیبان، اائیدی- پلوئیدی مربوط به محیط پرانرژی، در ایلام میانی تنوع میکروفاسیسها کم، غالبا وکستون، گاهی پکستون و ایلام پایینی نیز در برگیرنده میکروفاسیس مادستونی و گاهی وکستونی است که بیانگر رسوبگذاری در محیط نسبتا عمیق و کم انرژی است. مهمترین فرآیندهای دیاژنزی در بخش بالایی، تراکم فیزیکی زودرس و سیمانی شدن کلسیتی و در بخشهای میانی و پایینی دولومیتی شدن و پیریتی شدن است. شدت عملکرد فرآیند دیاژنزدر بخش بالایی به مراتب بیشتر است

کلیدواژه‌ها