مطالعه آلودگی انگلی سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis (Keyserling, 1861) رودخانه سفید رود

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر، 230 عدد سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilis (Keyserling 1861) رودخانه سفیدرود در دو ایستگاه سنگر و منجیل از نظر آلودگی انگلی به صورت فصلی از پاییز 1387 تا تابستان 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. در طی بررسی، دو گونه ترماتود: Clinostomum complanatum (Trematoda: Clinostomatidae) ، (Trematoda: Diplostomatidae) Diplostomum spathaceum و دو گونه نماتود: (Nematoda: Rhabdochonidae)Rhabdochona hellichi ، Contracaecum sp. (Nematoda: Rhabdochonidae) شناسایی شدند. شاخص های اکولوژیک شامل غنای گونه‌ای (Richness)، غالبیت (Dominance)، تشابه کمی و کیفی (Similarity)، یکنواختی (Evenness) و تنوع (Diversity) انگلها در دو ایستگاه مورد مطالعه قرار گرفت. گونه غالب در هر دو ایستگاه Contracaecum sp. بود. نتایج نشان داد اختلاف معنی داری بین درصد و میانگین شدت آلودگی و شاخص تنوع Shannon در دو ایستگاه وجود ندارد. در این مطالعه تغییرات درصد و میانگین شدت آلودگی به انگلها در فصول مختلف و گروههای طولی مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت

کلیدواژه‌ها