پترولوژی سنگهای آتشفشانی کرتاسه شمال سنندج

نویسندگان

چکیده

منطقه وسیعی از اطراف سنندج، به خصوص شمال این شهرستان را سنگ‌های آتشفشانی و آذرآواری کرتاسه با ترکیب بازیک و حدواسط می‌سازند. مطالعات ژئوشیمیایی کالک آلکالن بودن ماگمای اولیه این سنگ‌ها را تایید می‌کند. آنومالی منفی Nb ، Ti و نیز غنی شدگی ازعناصر گروه LIL و LREE حاکی از این است که ماگمای مادر این سنگ‌ها از یک گوشته غنی شده (نسبت به گوشته مورب) در بالای یک زون فرورانش منشا گرفته است. همچنین نسبت پائین Ce/Pb و Nb/U دراین سنگ‌ها درمقایسه با MORB و OIB نیز وابستگی این سنگ‌ها را با محیط های فرورانش یاد آوری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها