دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 1000390، اردیبهشت 1388 
پتروژنز توده گرانیتوئیدی کوه دم، شمال شرق اردستان

علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان؛ جمشید احمدیان؛ حسن میرنژاد