پالینولوژی و محیط دیرینه سازند نیزار در شرق حوضه رسوبی کپه داغ

نویسنده

چکیده

سازند نیزار یکی از واحدهای رسوبی حوضه کپه داغ در شمال شرق ایران است که با رخساره‌های شیلی، مارنی و ماسه سنگی شرایط مختلف قاره‌ای تا دریایی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه پالینومورف‌ها علاوه بر تعیین سن، برای تعیین محیط و اقلیم دیرینه مورد استفاده قرار می‌گیرند به همین منظور سه برش از این سازند در مناطق چهچهه، تنگ‌نیزار و پدلی مورد نمونه‌برداری قرار گرفت و نمونه‌ها به منظور مطالعات پالینولوژی آماده‌سازی گردید. رسوبات شیلی و مارنی این سازند غنی از پالینومورفهای دریایی، مخصوصا داینوفلاژله‌ها، بوده و بیانگر رخساره‌های دریایی می‌باشند. یک مجموعه غنی از داینوفلاژله ها شناسایی گردید که سن ماستریشتین را برای سازند نشان می‌دهد. مطالعات پالینوفاسیس سازند نیز نشان می‌دهد که این واحد در محیط دریایی کم عمق تا دریایی باز با انرژی متوسط تا نسبتاً زیاد نهشته شده است.

کلیدواژه‌ها