تعیین پارامترهای پتروفیزیکی سنگ مخزن در میدان سراجه قم

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور محاسبه خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن سازند قم در میدان گازی سراجه و در راستای انجام نخستین پروژه عظیم ذخیره سازی گاز طبیعی کشور انجام شده است. جهت محاسبه حجم شیل، تخلخل مؤثر سنگ مخزن، اشباع شدگی آب و آب کاهش نیافتنی از نمودارهای پتروفیزیکی و برای محاسبه تراوائی از فرمولهای مختلف تجربی استفاده شد. تراوایی افقی مغزه نیز اندازه گیری شد و سپس نتایج لاگ‌ها با مقادیر تراوایی مغزه مقایسه گردید. تراوائی افقی مغزه بین 1/0 تا 1 میلی دارسی بود و دامنه تغییر تراوائی بدست آمده از لاگ نیز بین 01/0 تا 1/0 میلی دارسی بدست آمد. دو رابطه تجربی کرین (Crain) و وایلی- رز (Wyllie & Rose) نزدیکترین اعداد به نتایج مغزه را تولید کرده و می توانند در این میدان مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها