بررسی شرایط تشکیل کلینتونیت در هاله دگرگونی توده‌نفوذی حسن‌آباد (جنوب‌غرب یزد)

نویسندگان

چکیده

بررسی ترکیب کانی‌شناسی و نحوه تشکیل بلورهای کلینتونیت اسکارن حسن‌آباد در تعیین مسیر تحولی این اسکارن مفید می‌باشد. میکای شکننده کلسیم‌دار تری‌اکتاهدرال (کلینتونیت) در آهک‌های دولومیتی دگرگون‌شده آلومینیم‌دار که نزدیک توده‌نفوذی حسن‌آباد رخنمون دارند، مطالعه شده‌اند. از کلینتونیت به سمت مارگاریت‌سدیم‌دار محلول جامدی با مشارکت ضعیف‌تر مارگاریت مشاهده می‌گردد. طبق تحقیقات انجام شده، مارگاریت‌های موجود در این منطقه از تفکیک پلاژیوکلازها تشکیل شده‌اند. مجموعه کانیایی همزیست با کلینتونیت شامل کلسیت، کلینوپیروکسن، گارنت، فورستریت، اسپینل، وزوویانیت و ولاستونیت می‌باشد. دو نوع واکنش (Fo + Cpx + Cc + Sp + H2O = Cli + CO2 و Cpx + Cc + Sp + H2O = Cli + Fo + CO2) بین فازهای مشاهده‌شده موجب تشکیل کلینتونیت‌های منطقه شده‌است که روابط فازی موجود، میدان پایداری کلینتونیت را در پتانسیل پائین CO2 و پتانسیل بالای H2O محدود می‌کند. به‌نظر می‌رسد جریان شاره‌های گرمابی غنی از فلوئور در اطراف توده‌آهکی از عوامل عمده تشکیل این کانی باشد. منبع اصلی تامین کننده فلوئور مذاب توده ‌نفوذی و سیال هیدروترمال مرتبط با آن می‌باشد. کم شدن درصد وزنی Na, K, Si در محیط و در نتیجه تشکیل کلینتونیت به دلیل تجزیه پلاژیوکلاز به مارگاریت، می‌باشد. مدل پیشنهادی برای تشکیل کلینتونیت‌ها و تحول اسکارن حسن‌آباد بر این اصل استوار است که مجموعه کانی‌های منطقه، تبلور در یک سیستم باز همراه با جریان فلوئور را در اکثر مناطق در ارتباط با تبلور در یک سیستم بسته را تجربه نموده‌اند. در هاله دگرگونی حسن‌آباد دمای 620-650 درجه ‌سانتی‌گراد برای تشکیل کلینتونیت پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها