چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری-بجنو (شمال غرب نیشابور ) با توجه به فونای آمونیتی

نویسندگان

چکیده

ردیف‌های رسوبی ژوراسیک پسین در غرب رشته کوههای بینالود با ستبرای زیاد رخنمون دارند. این سنگ‌ها بیشتر شامل سنگ آهک، مارن و سنگ آهک‌های مارنی می‌باشند. چینه شناسی و فسیل شناسی این سنگ‌ها در دو برش دهنه حیدری با ستبرای 554 متر و بجنو با ستبرای 594 متر مورد مطالعه قرار گرفته و به سه بخش تقسیم و توصیف شده‌اند. در هر دو برش، ردیف‌های مذکور با مجموعه ای آواری آغاز شده که به صورت هم شیب بر روی سازند کشف رود قرار گرفته‌اند، این ردیف‌ها در مرز بالائی به صورت هم شیب و تدریجی توسط سنگ آهک‌های نخودی رنگ و ضخیم لایه سازند مزدوران پوشیده می‌شوند. مطالعه زیای آمونیتی موجود، منجر به شناسائی 16 جنس و 48 گونه گردیده است که از زیای موجود 7 جنس و 35 گونه از خانواده Perisphinctidae بوده و 12 گونه از آن برای نخستین بار از ایران گزارش می‌شوند. بر مبنای مجموعه فسیلی موجود 7 زون زیستی آمونیتی تشخیص داده شده که حاکی از سن آکسفوردین پسین – کیمریجین برای مجموعه مورد مطالعه است. زیای آمونیتی مطالعه شده، با سنگ‌های ژوراسیک در سایر نقاط ایران و مناطق حاشیه ای مدیترانه ارتباط نزدیکی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها