دگرگونی تدفینی توف‌های سبز ائوسن در منطقه شمال تفرش

نویسندگان

چکیده

توف‌های سبز کرج (ائوسن) در منطقه شمال تفرش شامل توالی ضخیمی از لیتیک توف? کریستال توف و ویتریک توف می‌باشند. مطالعات میکروسکوپی و آنالیزهای میکروپروب (EMPA)، پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان می دهند که مهمترین کانی‌های ثانوی تشکیل شده در این توف‌ها شامل سریسیت، کلسیت، کلریت، آلبیت، آنالسیم، اپیدوت. پرهنیت و پومپلئیت می‌باشند. با توجه به بررسی‌های کانی‌شناسی در مطالعه حاضر، بنظر می رسد توف‌های منطقه شمال تفرش عموما در بخش‌های قاعده‌ای دچار دگرگونی تدفینی شده اند. دگرگونی تدفینی در توف‌ها با پدیده دیاژنز آغاز گردیده و در نهایت به مجموعه کانی‌های مرتبط با دگرگونی درجه پایین و بطور مشخص به رخساره زئولیت (آنالسیم) و پرهنیت- پومپلئیت ختم شده است.

کلیدواژه‌ها