ارائه روابطی جدید برای محاسبه توان تخلخل در مخازن کربناته میادین نقتی ایران، حوضه زاگرس

نویسندگان

چکیده

توان تخلخل (m) پارامتر متغیری بوده و بیشترین ابهام در محاسبه آب اشباع شدگی (Sw) از طریق فرمول آرچی به چگونگی انتخاب این پارامتر بستگی دارد. به منظور یافتن رابطه ای بین m و تخلخل ، تعداد 155 نمونه مغزه مربوط به سه واحد سنگی تولید کننده نفت ( سازندهای آسماری، ایلام و سروک) در دو میدان مختلف مورد بررسی واقع شدند. براساس مطالعات دقیق میکروسکوپی مقاطع نازک تهیه شده، نمونه ها برحسب بافت سنگ (Rock type) و نوع تخلخل (pore type) به 6 کلاس مختلف تفکیک شدند. دیاگرامهای متقابل m در مقابل بیانگر روند معکوس بین توان تخلخل بدست آمده از آنالیز مغزه و توان تخلخل محاسبه شده از رابطه شل (Shell) مخصوصا در محدوده تخلخل کمتر از 10% می باشد. از طرفی m بدست آمده از نتایج آنالیز مغزه وm محاسبه شده با استفاده از رابطه بورای (Borai) (خصوصا برای نمونه های کلاس6 ، گرینستون بیوکلاستی همراه با تخلخلهای حفره ای درشت و منافذ قالبی) روندهای مشابهی دارند. با این وجود با استفاده از رابطه بورای، مقادیر m در محدوده تخلخلهای کمتر از 10% با تخمین بیشینه و در تخلخلهای بیشتر از 10% با تخمین کمینه محاسبه می شود.
سرانجام بر اساس معادلات خطوط رگرسیون داده های موجود روابط جدیدی برای محاسبه m معرفی شد. بنظر می رسد که بکارگیری مقادیر m تعیین شده با استفاده از این روابط در موارد مشابه بطور معقولی میزان خطا در محاسبه آب اشباع شدگی را به حداقل برساند.