پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ نفوذی اوچ‌پلنگ (شمال خاور کاشمر)

نویسندگان

چکیده

توده‌ نفوذی اوچ پلنگ با سن ترشیری در شمال خاور شهرستان کاشمر قرار گرفته و از لحاظ تکتونیکی بخشی از خاور ایران مرکزی محسوب می‌شود. این توده‌ نفوذی سنگ های آتشفشانی ائوسن را قطع نموده و بر اساس مطالعات صحرائی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیای دارای ترکیبی حدواسط و شامل مونزونیت، کوارتز-مونزونیت، گرانودیوریت و به میزان کمتر گرانیت می‌باشد. بافت غالب آنها گرانولار و پرفیروئیدی با دانه بندی متوسط بوده و گهگاهی بافت میرمیکیتی از خود نشان می‌دهند. طیف تغیرات SiO2 در نمونه‌های مورد مطالعه نسبتاٌ کوتاه و از 62 تا 70 درصد متغیر بوده و در نمودارهای هارکر با تغیرات اکسیدهای AL2O3 ,CaO ,TiO2 ,MnO ,MgO ,Fe2O3 و P2O5 و عناصر Cr, Nd, Pb, Ni, Co, V رابطه منفی و با تغیرات K2O و عناصر Yb, Th, Y, Zr, U رابطه مثبت و در مقابل Na2O و عناصر Rb, Cs و Ba روند خاصی را نشان نمی‌دهند. تغیرات منظم در نمودارهای هارکر را می توان با تفریق بلورین و پراکندگی‌ها با آلایش ماگمای در ارتباط دانست. ماگمای تشکیل دهنده این توده گرانیتوئیدی از نوع کالک‌آلکالن و غنی از پتاسیم است و از نظر درجه اشباع از آلومینیم در محدوده‌ی متاآلومین تا کمی پرآلومین قرار می‌گیرد که ایده آل گرانیت های نوعI می‌باشد. همچنین تهی شدگی نمونه‌های مورد مطالعه از عناصر Nb, Sr ,Tiو P و غنی‌شدگی آنها از عناصر Rb, K,Th و LREE و قرار گرفتن آنها در محدود VAG نشان می‌دهد که توده‌ی گرانیتوئیدی اوچ‌پلنگ در یک محیط تکتونوماگمای قوس آتشفشانی و به گمان در ارتباط با فرورانش لیتوسفر اقیانوسی نئوتتیس به زیر ورقه ایران مرکزی تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها