هم ارزی ردیف‌های سنگی و زیستی تورونین - کامپانین در دو حوضه کپه‌داغ و ایران مرکزی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک

نویسندگان

چکیده

سازند آب دراز به سن تورونین تا کامپانین، از واحدهای سنگ چینه‌ای زون زمین ساختی کپه داغ است که مرز زیرین آن با سازند آیتامیر به صورت ناپیوسته و مرز بالائی با سازند آب تلخ به صورت پیوسته می‌باشد. واحد معادل آن آهک اینوسراموس‌دار به سن تورونین پیشین- سانتونین است، که در ایران مرکزی، در منطقه اصفهان برونزد دارد. مطالعه‌ی این دو برش، گویای وجود شباهت‌های دیرینه‌شناسی، سنگی‌شناسی و محیط دیرینه بین این دو سازند است که این دستاورد بیانگر احتمال پیوند دو حوضه‌ی کپه‌داغ و ایران مرکزی در این زمان است. برخی از مهمترین فرامینیفرهای پلانکتونیک موجود در این دو برش که از آنها جهت انجام بایواستراتیگرافی استفاده شده است عبارتند از: Whiteinella archaeocretacea Pessagno; Helvetoglobotruncana helvetica (Bolli); Marginotruncana renzi (Gandolfi); Marginotruncana coronata (Bolli); Dicarinella primitiva (Dalbiez); Dicarinella concavata (Brotzen); Dicarinella imbricata (Mornod); Globotruncana lapparenti Brotzen; Globotruncana arca (Cushman); Globotruncana bulloides Volger; Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez); Globotruncanita elevata (Brotzen); Globotruncana sp.; Hedbergella sp

کلیدواژه‌ها