نویسنده = محمد علی آموزگار
‌ Halomonas sp strain MAM سویه‌ای با مقاومت بالا نسبت به اکسی انیونهای سمی

دوره 33، شماره 1، مرداد 1387

محمد علی آموزگار؛ فریدون ملک زاده؛ محمد رضا صعودی


اثر فاکتورهای مختلف بر روی حذف تلوریت توسط باکتری نمک دوست نسبی Salinicoccus sp. strain QW6

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1385

محمد علی آموزگار؛ مراحم آشنگرف؛ فریدون ملک زاده


ارزیابی مقاومت به اکسی آنیون های سمی در باسیل های اسپور دار نمک دوست نسبی بومی ایران و اثر شوری بر روی این مقاومت

دوره 3، شماره 0، بهمن 1383

محمد علی آموزگار؛ جواد حامدی؛ فریدون ملکزاده؛ محمد داداشی پور؛ شقایق شریعت پناهی