نویسنده = جعفر غیومیان
تعداد مقالات: 2
2. بررسی خطر زمین‌لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی منطقه رودبار)

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

عقیل اشقلی فراهانی؛ محمد تشنه‌لب؛ جعفر غیومیان؛ سید محمود فاطمی عقدا