نویسنده = مریم شیبی
تعداد مقالات: 2
1. پتروژنز گرانیتوئیدهای پرآلومین شیرکوه (جنوب غرب یزد)

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389

مریم شیبی؛ داریوش اسماعیلی