نویسنده = فرهاد نبی زاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل پایداری و ارائه الگوی گودبرداری در آبرفت دانه ریز جنوب تهران

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389

جواد ایمان زاده؛ بهمن بهلولی؛ اکبر چشمی؛ فرهاد نبی زاده


2. تحلیل استاتیکی دیوار حایل طره‌ای به روش غیر خطی اجزای محدود در برابر روش های کلاسیک

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389

رسول یازرلو؛ بهمن بهلولی؛ محمد رضا ملکی جوان؛ فرهاد نبی زاده