نویسنده = فاطمه سرجوقیان
تعداد مقالات: 2
1. توده نفوذی شوشونیتی نسای پایین، شاهدی بر ماگماتیسم بعد از ائوسن در البرز مرکزی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1389

پریسکه حسینی؛ علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان


2. پتروژنز توده گرانیتوئیدی کوه دم، شمال شرق اردستان

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان؛ جمشید احمدیان؛ حسن میرنژاد