کلیدواژه‌ها = محیط رسوبی
تعداد مقالات: 2
2. میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند قم در تاقدیس البرز، حوضة قم، ایران مرکزی

دوره 2، شماره 0، زمستان 1379

محمد رضا رضایی؛ جواد هنرمند؛ رسول اخروی