کلیدواژه‌ها = واحدهای جریان هیدرولیکی
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه مقاومت ویژه سازندی با استفاده از روش واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

عزت اله کاظم زاده؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ محمدرضا رضایی