کلیدواژه‌ها = کرتاسه زیرین
تعداد مقالات: 2
2. تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

محبوبی ، اسداله؛ موسوی حرمی ، رضا؛ نجفی، مهدی؛ یحیی شیبانی، وصال