کلیدواژه‌ها = زاگرس
تعداد مقالات: 3
1. ژئوشیمی نفت و مدلسازی حرارتی سازند پابده در دزفول فروافتاده

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385

Kamali M.R؛ Fathi Mobarakabad A؛ Mohsenian E.؛ محمدرضا کمالی؛ افشین فتحی مبارک آباد؛ الهام محسنیان


2. بررسی محیط های رسوبی و چینه ‌شناسی سکانسی سازند دالان در ناحیه زاگرس (نواحی کوه دنا و کوه سورمه)

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

سید علی معلمی؛ مسعود لطف پور؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی


3. بیواستراتیگرافی نهشته های مرز سازندهای گورپی وتاربور در نواحی بروجن و سمیرم

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

مرتضی طبائی؛ حسین وزیری مقدم؛ عبدالمجید رشیدی