شمارش تعداد -زوج‌ها در گروهی متناهی

نویسندگان

چکیده

بهاتاچاریا و موخرجی (1990) مفهوم ?- زوج را در ادامه کار دسکینز روی ساختار زیرگروههای بیشین، یک گروه متناهی ارائه نمودند. ژائو در سال 1995 نشان داد که برای هر زیر گروه بیشین M از گروه متناهی G، حداقل یک? - زوج نرمال بیشین متناظر با M می‌توان یافت.
گروه G راn - زوج می‌نامیم هرگاه که در آن مجموعه تمام
?- زوج‌های G می‌باشد. در این یادداشت ثابت می‌کنیم G، گروهی?1- زوج است اگر و تنها اگر G دوری از مرتبه توانی از یک عدد اول باشد. به علاوه نشان می‌دهیم که هیچ گروهی با دقیقاً دو
? -زوج وجود ندارد. در پایان نشان می‌دهیم که به ازای3 ‚2 ، گروهی دقیقاً با n،
?- زوج وجود دارد.

کلیدواژه‌ها