فیلتر پیشگوی مختلط در حوزه فرکانس- مکان

نویسندگان

چکیده

فیلتر پیشگو در حوزه فرکانس _ مکان (F-X) تکنیکی برای کاهش نوفه های تصادفی از مقاطع
لرزه‌ای است. با توجه به اینکه در حوزه فرکانس- مکان به ازای هر فرکانس ثابت، سیگنال در مقایسه با نوفه بصورت تابعی از x قابل پیشگوئی است، از اینرو می توان از تئوری وینر برای طراحی فیلترهای مختلط پیشگو بر اساس کمترین مربعات استفاده کرد. خروجی چنین فیلتری بخش قابل پیش بینی داده های لرزه ای خواهد بود. بخش غیر قابل پیشگوئی (یا همان نوفه های تصادفی) خروجی فیلتر دومی خواهد بود که با استفاده از ضرایب فیلتر پیشگو طراحی می شود و به فیلتر خطای پیشگویی معروف است. در این مطالعه برنامه کامپیوتری فیلترهای مختلط در محیط MATLAB تدوین و کارآیی آنها در حذف نوفه های همدوس از رکورد لرزه ای چشمه مشترک و حذف نوفه های تصادفی از مقطع لرزه ای نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها