نویسنده = حسین معین وزیری
تعداد مقالات: 3
1. پترولوژی سنگهای آتشفشانی کرتاسه شمال سنندج

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

حسین عزیزی؛ حسین معین وزیری