نویسنده = محمدرضا رضایی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه مقاومت ویژه سازندی با استفاده از روش واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته

دوره 34، شماره 4، تابستان 1387

عزت اله کاظم زاده؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ محمدرضا رضایی


2. نقش نهشته‌های الیگوسن و نئوژن در سیستم نفتی حاشیه شمال شرق فروافتادگی دزفول

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

ارسلان زینل‌زاده؛ محمدرضا رضایی؛ محمدرضا کمالی