نویسنده = بهمن بهلولی
تحلیل پایداری و ارائه الگوی گودبرداری در آبرفت دانه ریز جنوب تهران

دوره 35، شماره 3، آبان 1389

جواد ایمان زاده؛ بهمن بهلولی؛ اکبر چشمی؛ فرهاد نبی زاده


تحلیل استاتیکی دیوار حایل طره‌ای به روش غیر خطی اجزای محدود در برابر روش های کلاسیک

دوره 35، شماره 4، آبان 1389

رسول یازرلو؛ بهمن بهلولی؛ محمد رضا ملکی جوان؛ فرهاد نبی زاده


تعیین پارامترهای پتروفیزیکی سنگ مخزن در میدان سراجه قم

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1388

بهمن بهلولی؛ روح اله حق زاده؛ علی حسنی