نویسنده = حسن میرنژاد
تعداد مقالات: 3
3. پتروژنز توده گرانیتوئیدی کوه دم، شمال شرق اردستان

دوره 34، شماره 2، بهار 1388

علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان؛ جمشید احمدیان؛ حسن میرنژاد