کلیدواژه‌ها = اریترومایسین
سورفاکتانت های غیر یونی مناسب برای تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1385

J. Hamedi؛ A. Makhdoumi Kakhki؛ H.R. Darabi؛ جواد حامدی؛ علی مخدومی کاخکی؛ حسین رضا دارابی


اثر کربوهیدراتهای مختلف در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین

دوره 3، شماره 0، بهمن 1383

جواد حامدی؛ امیراسماعیل ثقفی‌نیا؛ مهسا رستم‌زا