کلیدواژه‌ها = ژئوشیمی آلی
تعداد مقالات: 2
2. ژئوشیمی نفت و مدلسازی حرارتی سازند پابده در دزفول فروافتاده

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385

Kamali M.R؛ Fathi Mobarakabad A؛ Mohsenian E.؛ محمدرضا کمالی؛ افشین فتحی مبارک آباد؛ الهام محسنیان