نویسنده = دکتر احمد معتمد
تعداد مقالات: 6
1. بررسی کلی کواترنر و تقسیم بندی آن

1 و 2، شماره 0، پاییز 1367

دکتر احمد معتمد


3. اطلس رنگی

1 و 2، شماره 0، پاییز 1367

دکتر احمد معتمد


4. مطالعه رسوب شناسی آبرفت های دشت ساوه

3و4، شماره 0، زمستان 1365

دکتر احمد معتمد؛ شاپور خلفی


5. بررسی ژئوالکتریک ناحیه جنوب غربی دریاچه حوض سلطان

1و2، شماره 0، تابستان 1362

دکتر احمد معتمد؛ مهندس امیرحسین موسوی؛ دکتر محمدمنصور بینا


6. زمین شناسی شمال حوض سلطان (ارتفاعات علی آباد و کوشک نصرت)

1و2، شماره 0، تابستان 1358

دکتر فرامرز پورمعتمد؛ دکتر احمد معتمد