نویسنده = دکتر احمد معتمد
اطلس رنگی

1 و 2، شماره 0، آذر 1367

دکتر احمد معتمد


مطالعه رسوب شناسی آبرفت های دشت ساوه

3و4، شماره 0، دی 1365

دکتر احمد معتمد؛ شاپور خلفی


بررسی ژئوالکتریک ناحیه جنوب غربی دریاچه حوض سلطان

1و2، شماره 0، تیر 1362

دکتر احمد معتمد؛ مهندس امیرحسین موسوی؛ دکتر محمدمنصور بینا


زمین شناسی شمال حوض سلطان (ارتفاعات علی آباد و کوشک نصرت)

1و2، شماره 0، تیر 1358

دکتر فرامرز پورمعتمد؛ دکتر احمد معتمد