نویسنده = محمد حسین آدابی
بررسی محیط های رسوبی و چینه ‌شناسی سکانسی سازند دالان در ناحیه زاگرس (نواحی کوه دنا و کوه سورمه)

دوره 1، شماره 0، مرداد 1384

سید علی معلمی؛ مسعود لطف پور؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی