نویسنده = ساطین صالحی
تعداد مقالات: 3
1. اثر اسید پکتیک وB - گلوکان بر ترشح پرولاکتین PRL در دودمان سلولی GH3/B6

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

حوری سپهری؛ ساطین صالحی؛ یاسمن رسولی


3. ویژگیهای سلولهای کلون شده پرولاکتینGH3/B6 در شرایط Invitro

دوره 1، شماره 0، زمستان 1381

حوری سپهری؛ یاسمن رسولی؛ ساطین صالحی