کلیدواژه‌ها = میکروفاسیس
تعداد مقالات: 5
4. بررسی محیط های رسوبی و چینه ‌شناسی سکانسی سازند دالان در ناحیه زاگرس (نواحی کوه دنا و کوه سورمه)

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

سید علی معلمی؛ مسعود لطف پور؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی


5. میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند قم در تاقدیس البرز، حوضة قم، ایران مرکزی

دوره 2، شماره 0، زمستان 1379

محمد رضا رضایی؛ جواد هنرمند؛ رسول اخروی