کلیدواژه‌ها = البرز
برآورد نرخ گشتاور به روش زمین شناسی در البرز مرکزی

دوره 35، شماره 4، آبان 1389

مریم اسدی سرشار؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمد رضا قاسمی


ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان‌ـ‌گرگان

دوره 1، شماره 0، مرداد 1382

سهراب شهریاری؛ رضا موسوی حرمی؛ بهنام رحیمی